پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر اقدامات منابع انسانی وبازارگرایی داخلی برعملکردسازمانی و با لحاظ نمودن سرمایه فکری به عنوان متغیر میانجی انجام شده است. بدین منظور، پس ازمشخص شدن حجم نمونه ازطریق جدول مورگان، پرسشنامه ای برای سنجش این متغیرها برگرفته ازتحقیقات معتبر بین المللی، انتخاب و پس از اطمینان از روایی و پایایی ، در میان نمونه ای متشکل از 290 نفر از کارکنان صنایع مس شهید باهنرکرمان توزیع گردیده است.درنهایت پس ازتجزیه وتحلیل داده ها ازطریق تحلیل مسیر وآزمون سبل، نتایج آزمون فرضیات نشان داد که اقدامات منابع انسانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارند ولی بازارگرایی داخلی برعملکردسازمان تأثیرنمی گذارد، همچنین اقدامات منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیرمی گذارد وسرمایه فکری نیز دررابطه بین اقدامات منابع انسانی وعملکردسازمانی نقش میانجی را به طورکامل ایفامی کند، یعنی اقدامات منابع انسانی می تواند ازطریق سرمایه فکری برعملکرد سازمان تأثیربگذارد. از طرفی بازارگرایی داخلی برخلاف اقدامات منابع انسانی ، برسرمایه فکری تأثیر نمی گذارد و سرمایه فکری دررابطه بین بازارگرایی داخلی وعملکردسازمانی نقش میانجی را ایفانمی کند، یعنی بازارگرایی داخلی ازطریق سرمایه فکری نمی تواند برعملکردسازمان تأثیربگذارد.