ردیابی اشیاء متحرک از موضوعات مهم در زمینه بینایی ماشین است که بهه عنهوا مسهلهه تخمهین مسیر شی در صفحه تصویر قابل تعریف است . روشهای متداول برای ردیابی اشیاء متحرک را می توا در سه دسته کهی ردیابی نقطهای،ردیابی کانتور و ردیابی ناحیهای تقسهیم بنهدی کهرد . در ردیهابی نقطهه ای، مسهیر ردیابی با مینیمم سازی تابع هدف که توسط تغییر دراندازه وجهت سرعت اشیاء تعریف می گردد بدست می- آید.بالا بود تعداد حالتهای مقایسه و نیاز به خوشه بندی برای اشیاء بزرگتر، از معایب روش ردیابی نقطهای است. در روش کانتور، هدف یافتن مسیر بیرونی شی با حرکت کانتور تارسید به نقطه تعادل است. طهولانی بود دفعات تکرارمعادله و نتیجه ضعیف برای پس زمینه شهوغ از معایب روش ردیابی کانتور است. در ردیاب ناحیهای، ردیابی با جستجوی ناحیه شی جهت رسید به بهترین تطابق انجام می گیرد. توجه به ناحیه شی که کرنل نامیده می شود باعث میگردد تا حل مشکل حذف اثر پس زمینه به نحو موثرتری انجام پذیرد. در این تحقیق دو آلگور یتم مبتنی بر کرنل)روش ناحیه ای( ارایه شهده اسهت . بجهای اسهتفاده از جسهتجو ی روش های ناحیه ای، معادلات جبری برای یافتن میزا جابجایی کرنل پیشنهاد شده است. روابط جبهری در روش های پیشنهادی باعث می گردد تا این روش ها از نظر پاسخ بلادرنگ وسادگی اجرا با ردیهاب جابجهایی میانگین قابل مقایسه باشد.اما مزیت مهم ترمعادلات جبری، حذف موثرترپس زمینه است. آزمایش های انجام شده در فصل 5 بیانگر مزیت روش های پیشنهادی است.