به منظور مقایسه میزان هوش هیجانی، باورهای مذهبی و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستان‌های تیزهوش و عادی شهر شیراز، 240 دانش‌آموز (143دختر و 97پسر، 119تیزهوش و 121عادی) پایه سوم دبیرستان شهر شیراز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها از طریق، پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، مقیاس خود سنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مقیاس سازگاری اجتماعی (SAS) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در باورهای مذهبی، خودانگیزی، مهارت اجتماعی و سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. هم‌چنین بین هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر و پسر تیزهوش و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما نتایج حاصل از مقایسه باورهای مذهبی و سازگاری اجتماعی نشان می‌دهد که نوع مدارس و اثر تعاملی نوع مدارس و جنسیت معنی‌دار می‌باشد. واژه‌های کلیدی: باورهای مذهبی، دانش‌آموزان تیزهوش و عادی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی
کد نوشتار : 295204