استفاده‌ی کنترل نشده از اینترنت پدیده‌ی روانی و اجتماعی غیر منتظره‌ای در میان جوانان محسوب می‌شود که بر زندگی برخی از آن‌ها تاثیرات منفی خواهد داشت و شامل گستره‌ی وسیعی از مشکلات رفتاری یا آرزوی برقراری پیوند اجتماعی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان صفات شخصیتی، احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در میان دانش‌آموزان اجرا گردیده است. در این مطالعه 180 نفر دانش آموز دختر دوره‌ی متوسطه به روش خوشه‌ای از میان مدارس شهر اسلامشهر انتخاب و توسط پرسشنامه‌ی شخصیتی 5 گانه نئو، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه احساس تنهایی اوکلا مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد افراد با نمرات اعتیاد به اینترنت بالا در ویژگی‌های برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی نمرات پایین تری را کسب کردند. ارتباط میان احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان رابطه‌ی مثبت معنی داری بود. همچنین بین نمرات تنهایی و صفات شخصیتی برون گرایی، سازگاری و وظیفه شناسی ارتباط منفی معنادار و بین نمرات تنهایی با ویژگی‌های شخصیتی روان آزرده خویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. یافته‌ها نقش رگه‌های شخصیتی و احساس تنهایی را با اعتیاد به اینترنت نشان می‌دهد با توجه به ارتباط متغیر‌ها اعتیاد به اینترنت به الگوی واحدی از رگه‌های شخصیتی مربوط می‌شود بنابراین دیدگاه‌های درمانی ویژه‌ای نیز برای درمان افراد مبتلا نیاز است.