این پایان‌نامه تحقیقی در خصوص روش‌های پیش‌بینی امواج ناشی از باد در منطقه جزیره قشم می‌باشد. از نقطه نظر مهندسین سواحل و بنادر، ارتفاع و پریود موج مشخصه به خصوص ارتفاع موج یکی از مهمترین و اصلی‌ترین فاکتورها در طراحی سازه‌های دریائی به حساب می‌آید. لذا برآورد بالادست این ارتفاع، باعث افزایش تصاعدی در هزینه‌ها می‌گردد. همچنین طراحی سازه‌ها برای ارتفاعات کمتر از ارتفاع موج طرح، خسارات جانی و مالی را به همراه دارد. لذا دستیابی به ارتفاع موج مشخصه از ضروریات طراحی هر پروژه دریایی به حساب می‌آید. با توجه به کمبود اندازه‌گیری‌های موج در ایران، معمولاً از روش‌های تجربی مانندSPM ، جان سواپ و... برای تعیین مشخصات موج استفاده می‌شود. در حالی که این روش‌ها دارای فرضیات متعددی بوده که الزاماً برای همه نقاط ایران صادق نمی‌باشد. جهت بررسی صحت و دقت روابط تجربی فوق الذکر مقادیر بدست آمده از آنها با مقادیر اندازه‌گیری شده مقایسه گردیده است. با پردازش و تحلیل بیش از 5000 داده مربوط به ساحل جزیره قشم که توسط بویه‌های نصب شده در نزدیکی ساحل ثبت گردیده‌اند، مشاهده شده که برای پیش‏بینی امواج در ساحل جزیره قشم، روشSPM با کمترین درصد خطا، نزدیکترین برآورد به مقدار اندازه‌گیری شده را دارد. بنابراین برای استفاده در این منطقه مناسب‌تر است. همچنین تحلیل داده‏های پریود امواج اندازه‏گیری شده توسط بویه، نشان می‏دهد که اغلب امواج در این منطقه دارای پریود بسیار کوتاه بین 2 تا 3 ثانیه می‏باشند. البته همگی این روش‌ها، دارای خطاهایی می‌باشند که می‌بایست در کارهای مهندسی مدنظر قرار گرفته شوند.