این رساله با عنوان مطالعه ی شیوه های طراحی و ساخت زیورآلات سرامیکی و اجرای آن با ایده ای از نقوش گیاهی سفالینه های آبی و سفید صفوی که شامل چکیده، مقدمه و سپس چهار فصل متمایز می باشد. فصل اول شامل کلیات تحقیق می باشد که به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق و دیگر بخش های لازم هر کلیات دیگر می پردازد. از جمله اهداف پژوهش زنده نگهداشتن نقوش ایرانی_اسلامی با کاربردی کردن آن ها و سپس خودکفایی اقتصادی و فرهنگی در تولید زیورآلات با معیارهای فرهنگی و ارزشی سنتی ایران می باشد. فصل دوم رساله به شرح در مورد آشنایی با سفالینه های آبی و سفید چین و سپس ایران در عصر صفوی و ظروف ساخته شده در زمان پادشاهان این دوره همراه با نمونه های تصویری می پردازد. فصل سوم از نقوش گیاهی سفالینه های آبی و سفید ایران صحبت می کند که ابتدا شامل نقوش مشترک بکاررفته در سفالینه های آبی و سفید چین و ایران می باشد و سپس نقشمایه های گیاهی سفالینه های ایران مورد بررسی قرار می گیرد . در ابتدای این بخش به چندین نمونه ی تصویری که شامل ظروف آبی و سفید دارای نقوش گیاهی است همراه با توضیحات مربوط به آن ها اشاره شده است. در نهایت بطور کلی نقوش گیاهی بکاررفته در این سفالینه ها به دو دسته ی کلی اسلیمی و ختایی تقسیم شده که شامل شاخه، پیچک، گل، برگ و غنچه ها می باشد و هر کدام بطور جداگانه در جدولی ارایه شده است. فصل آخر مربوط به پروژه عملی است. در ابتدای فصل به پیشینه، ویژگی ها و استاندارد های زیورآلات سرامیکی پرداخته شده است و سپس به بررسی و آزمایش انواع بدنه های سرامیکی، روش های ساخت فرم بدنه ها، روش های اعمال نقوش، لعاب و تهیه آن، شیوه های لعابکاری زیورآلات سرامیکی و پخت آن ها و در نهایت روند طراحی زیور آلات سرامیکی همراه با نمونه ی ساخته شده آن می پردازد.
کد نوشتار : 267292