دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، به استفاده دولت از فن‌آوری اطلاعات برای جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می‌شود. با توجه اهمیت دولت الکترونیک و ضرورت پیاده شدن نظام اداری الکترونیک در سازمان‌های دولتی، این پژوهش به دنبال جواب به این سوال اساسی است که؛دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یک سازمان دولتی تا چه حد توانسته است ساز و کارهای دولت الکترونیک را در سازمان خود فراهم نماید و از سوی دیگر با توجه به نقش رفتار شهروندی سازمانی در پیشبرد اهداف سازمان هدف عمده دیگر این پژوهش بررسی رابطه بین نظام اداری الکترونیک و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. بررسی ارتباط بین شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی با میزان استقرار نظام اداری الکترونیک به دانشگاه علوم پزشکی تهران کمک خواهد کرد تا در صورت وجود چنین ارتباطی، با تقویت شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی از طریق استقرار دولت الکترونیک، زمینه را برای اثربخشی و خدمات رسانی موثرتر برای جامعه فراهم نماید. روش انجام این پژوهش میدانی و کتابخانه ای بوده است و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . برای برآورد حجم نمونه ابتدا یک مطالعه مقدماتی روی ?0 نفر از افراد جامعه آماری انجام گردید تا پراکندگی صفت مورد مطالعه (رفتار شهروندی سازمانی) مشخص گردد و سپس با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ??? نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، طبقه‎ای متناسب بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار کامپیوتری SPSS ، برای آزمون مدل ساختاری از نرم افزار LISREL ???8استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رابطه معنادار بین رفتار شهروندی سازمانی و دولت الکترونیک در همه 8 بعد دولت الکترونیک و نیز میانگین رو به بالای دولت الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
کد نوشتار : 270851