چکیده مقدمه : به طور کلی مراقبت های دوران بارداری اثر مثبتی در کاهش مرگ و میر و عوارض حاملگی در زایمان و تولد نوزادی سالم و مادر سالم دارد. ریسک فاکتورهای بروز این عوارض شامل سن مادر، سابقه سقط، سابقه EP، مولتی پاربودن می باشد که در صورت در نظر گرفته شدن این ریسک فاکتورها می‌توان از عوارض ایجاد شده که گاهاً برگشت ناپذیر و جبران ناپذیرند جلوگیری شود. هدف از انجام این مطالعه تعیین عوارض بارداری و زایمان در زنان مولتی پار مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر یزد در سال 92 است مواد و روش ها : این یک مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی است که طی آن زنانی که جهت ویزیت قبل از زایمان به درمانگاه شهدای کارگر یزد مراجعه نمودند به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند در ابتدا چک لیستی از پیش تعیین شده که شامل اطلاعات دموگرافیک فردی و پزشکی و سوالات اختصاصی حین بارداری شامل سابقه سقط مصرف داروهای ضد بارداری، سابقه مشکلات بارداری و سوالاتی در رابطه با مشکلات حین و بعد از زایمان تهیه شده و با کمک خود بیمار به روش مصاحبه همچنین استفاده از پرونده پزشکی بیمار تکمیل شد. در نهایت داده ها با نرم افزار آماری SPSS16 و تست های آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت. نتایج :از تعداد 1500 نمونه مورد بررسی 48% به روش سزارین زایمان کرده اند. 764 مورد 9/50% نوزادان دختر و 6/48%(729مورد ) پسر بودند عارضه ها برحسب سن ،شاخص توده بدنی و سابقه سقط و تعداد قل بررسی شدند. نتیجه گیری: در این مطالعه 47% افراد مورد مطالعه به روش سزارین زایمان کرده اند که از میانگین جهانی بالاتر است. در بررسی انواع عوارض بیشترین عارضه مربوط به خونریزی پس ان به ترتیب پره اکلامپسی و نوزاد نارس، و نوار قلب نامطلوب نوزاد بود. در بررسی فاکتور های مختلف در بروز عوارض نشان داد که با افزایش سن مادر شانس تولد نوزاد نارس کمتر، در نوزادان دختر میزان پره اکلامپسی مادران بیشتر و نوار قلب نامطلوب نوزاد و خونریزی در زنان دارای سابقه سقط بیشتر از سایرین است. کلمات کلیدی :
نمایه ها:
یزد |