سامانه‌های صوتی روش‌های نوینی هستند که در علوم مختلف از جمله صنعت، شهرسازی، علوم نظامی و امنیتی، پزشکی، کشاورزی و غیره کاربردهای فراوانی یافته‌اند. از جمله کاربردهای صوت در بخش کشاورزی دور کردن پرندگان از مزارع کشاورزی می‌باشد. گروهی از پرندگان جزو جانوران زیان‌آور می‌باشند که خسارات قابل ملاحظه‌ای به محصولات کشاورزی وارد کرده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کنند. از بزرگترین موانعی که در جهت کنترل این پرندگان وجود دارد مسائل زیست محیطی است و به راحتی نمی‌توان علیه آن‌ها از سم‌های شیمیایی یا روش‌های مخرب دیگر استفاده کرد. در این پژوهش از پخش صوت برای دفع پرندگان استفاده شده است. دو قطعه زمین یکی بعنوان کرت آزمایش و یکی بعنوان شاهد و هر کدام به مساحت 200 متر مربع انتخاب شدند. صداها ضبط و ویرایش شدند و فایل صوتی آن‌ها در رایانه‌ی همراه ذخیره شد. سامانه‌ی صوتی برای پخش با کیفیت صداهای دوباره تولید شده ساخته شد. صداها برای تعیین این‌که چه صدایی بیش‌ترین پاسخ مطلوب را دارد به سمت دسته‌ی پرندگان در کرت آزمایش منتشر شد. سه سطح صدای شاهین، توپ گازی و دیسترس گنجشک با سه سطح بسامد 1، 5 و 10 کیلو هرتز و در دو سطح زمان صبح و عصر در نظر گرفته شد. تعداد پرندگان قبل و بعد از ایجاد صدا ثبت شد. در نهایت برای بررسی بیش‌تر پدیده‌ی عادت‌پذیری تیماری شامل ترکیبی از صداهای توپ گازی و دیسترس گنجشک و به دلیل محدودیت زمانی فقط با بسامد 5 کیلو هرتز اجرا شد. نتایج نشان داد بین انواع صدا در میزان پرندگان پرواز کرده بعد از تولید صدا در سطح 1 % اختلاف معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این‌که در صدای ترکیبی، درصد پرندگان پرواز کرده (46/92)، نسبت به سایر انواع صدا بیش‌تر شد می‌توان نتیجه گرفت که صدای ترکیبی از کارایی بهتری نسبت به سایر انواع صدا برخوردار است. بین میزان پرندگان پرواز کرده بعد از تولید صدا در زمان صبح و عصر در سطح 5 % اختلاف معنی‌داری وجود داشت و درصد پرندگان پرواز کرده در زمان صبح (46/73)، نسبت به عصر (44/68) بیش‌تر شد. بنابراین تولید صدا در زمان صبح از کارایی بهتری نسبت به تولید صدا در زمان عصر برخوردار است. همچنین مشخص شد بین میزان پرندگان پرواز کرده بعد از تولید صدا در بسامد‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. نتایج نشان داد در انجام آزمایش با فرا رسیدن بازه‌های زمانی بالاتر، پرندگان نسبت به صدای شاهین عادت پذیر می‌باشند و برای سایر صداها، عادت پذیر نمی‌باشند. در کل کاربرد صوت به عنوان روشی ساده، سریع، ارزان، غیر مخرب و به صورت ترکیبی برای کاهش خسارت پرندگان پیشنهاد می‌شود.