ترجمه فرآیندی است که در آن هر لحظه مترجمان درحال تصمیم گیری می‌باشند. یکی از دلایل اینکه تصمیم ها در آن لحظات تغییر می‌کنند به هم‌متن و بافت مربوط می‌شود. متعاقباً، این تغییرات در تصمیم‌ها باعث به وجود آمدن ترجمه‌های متعدد گردند. در این پایان‌نامه، کلمات مثبت و منفی ای ارائه و معرفی می‌شوند که ریشه در علم روانشناسی رفتاری دارند و کاربرد آنها تغییر جهت مکالمه به سمتی مثبت یا منفی می باشد. این متغیّرها براساس تصاویر مثبت و منفی عمل می‌کنند. از لحاظ نظری، چون این متغیّرها می‌توانند تغییردهند? تصمیم‌ها باشند، پس این متغیّرها را در نظریّه تصمیم گیری یوری لوی (1967/2000) اعمال می‌کنیم. هدف کلّی در این مطالعه بررسی این سوال است که آیا واژه‌های مثبت و منفی که تداعی‌گرِ احساسات هستند می‌توانند انتخاب های مترجمان را برانگیزند یا نه؟ هدف اخصّ این مطالع? میان‌رشته‌ای (در چارچوب شناخت, روانشناسی و تصمیم‌گیری) یافتن یکی از علل بوجود آمدن ترجمه های متعدّد می باشد. فرض بر این است که واژه های مثبت و منفی در بوجود آمدن ترجمه‌های متفاوت موثر باشند. تحلیل داده ها براساس پرسشنامه‌ای حاوی پنج بند از رمان سپید دندان اثر جک لندن (1906) و چهار بند از رمان شاهزاده و گدا اثر مارک تواین (1881) صورت می‌گیرد. سه دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی ارشد و دو مترجمی که از قبل این آثار را ترجمه کرده بودند بعنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته می‌شوند. روند تحلیل داده‌ها بدین صورت است که ابتدا کلماتی که تصاویر مثبت و منفی را تداعی می‌کنند جستجو شده و سپس چگونگی و احتمال تغییر تصمیمات مترجمین در نتیجه این متغیّرها بررسی می‌شود. نتایج تحلیل داده ها از سه منظر و براساس نقش بالقو? واژگان مثبت و منفی موردبحث است: تاثیر متغیّرها بر روی مغز از منظر شناختی، از منظر نقش توانش و تصمیمات، و نقش آنها در متون ادبی. در نهایت، پیشنهادی دربار? اهمیت و چگونگی شناسایی این واژه ها در متون ادبی ارائه می‌شود. علیرغم اینکه برخی بحث ها در این حوزه به همدیگر مرتبط هستند و فرضیه‌های جدیدی را بوجود می‌آورند، یکی از نتایج تحقیق این است که مترجمان می-توانند با تکیه بر دانش و توانش عمومی خودشان، از وابستگی بیش از حد خودشان به ابزارهای کمکی کم کنند. در نهایت، نتیجه گیری می‌شود که مترجمان هنگام مواجهه با واژه‌های مثبت و منفی که حامل تصاویر و احساسات هستند با توجه به هم‌متن، بافت متن و معیار ادبی تصمیم گیری بکنند تا اینکه بتوانند به‌واسطه تصاویر و احساسات تصمیمات ضروری خود را برانگیخته بکنند. از لحاظ آماری نیز مشاهده گردید که واژگان مثبت به سمت تصمیمات برانگیخته و ترجمه های متنوع و پویا و واژگان منفی به سمت تصمیمات ضروری و معادل‌های یکسان و یکنواخت سوق دارند.
کد نوشتار : 330615