هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارتهای فنی، مهارتهای مدیریتی، ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای اجتماعی به صورت جملههای خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شده و از پاسخگویان خواسته شده تا مربی را از این جنبه ها ارزیابی کنند. روایی پرسشنامه مذکور با نظر خواهی از صاحبنظران و با استفاده از همسانی درونی به دست آمد و پایایی آن از طریق الفای کرونباخ به میزان 92/0گزارش گردید. در این پژوهش ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری در ردههای سنی مختلف به عنوان زیر دستان، مدیران و سرپرستان تیمهای ملی به عنوان بالا دستان، مربیان تیمهای ملی فدراسیون وزنه برداری به عنوان همقطاران و خود مربیان (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که تعداد آنها در کل 39 نفر بود. نتایج پژوهش نشان داد؛ زمانی که شایستگیهای مربیان را بطور کلی یا در چند شاخص کلی بررسی کردیم، تفاوتی در نظرات گروههای مختلف وجود نداشت و عملا هیچ بازخوردی حاصل نشد. اما زمانی که شایستگیها و مهارتها بطور جداگانه بررسی شدند، تفاوتهای زیادی در نظرات گروههای مختلف وجود داشت به طوری که از 40 معیار مورد بررسی در 18 مورد اختلاف نظر وجود داشت.