تامین ایمنی سازه در برابر نیروهای ناشی از زلزله میتواند به کمک دو روش مقاوم سازی یا جداسازی سازه محقق شود. در طراحی یک سازه با رویکرد مقاوم سازی نیروهای ناشی از زلزله مستقیما به سازه منتقل میشوند و هر عضو سازه باید در برابر نیروی احتمالی حداکثر که به آن وارد میشود مقاومت کند. در روش جداسازی لرزه ای هدف اصلی کاهش پاسخ ماکزیمم سازه با به کارگیری وسایل جداساز خاص میباشد. سیستمهای جداساز فراوانی بسط و توسعه داده شده اند. یکی از اولین و ساده ترین این سیستم ها جداساز اصطکاکی خالص است. هدف اصلی این پایان نامه آنالیز دینامیکی سازه نامتقارن یک طبقه ای است که توسط یک لایه لغزشی اصطکاکی از پایه جدا شده است لایه لغزشی از تئوری اصطکاک کولمت تبعیت میکند و دارای رفتار صلب – پلاستیک است. یکی از مسائل مهم در تحلیل دینامیکی سازه نامتقارن لغزشی مدل کردن لایه لغزشی است. در تحلیل دینامیکی سازه مذکور میتوان به کمک روش اجزا محدود لایه لغزشی را شبکه بندی کرد و رفتار لایه لغزشی را به طور تقریبی بیان کرد. آنالیز دینامیکی سازه نامتقارن لغزشی به این روش مستلزم محاسبات زیادی در هر گام زمانی بوده و بسیار پر هزینه و وقت گیر است. یکی دیگر از روشهای تحلیل دینامیکی سازه نامتقارن لغزشی استفاده از سطح تسلیم پایه به جای مدل اجزا محدود جهت بیان رفتار لایه لغزشی است در این روش کل لایه لغزشی به عنوان یک المان کلان در نظر گرفته میشود. به کمک سطح تسلیم درنظر گرفته شده میتوان وضعیت حرکتی جرم پایه را تعیین کرد. در تحقیقات قبلی سطح تسلیم مورد استفاده اندرکنش دایره ای بین برش پایه همپایه شده و پیچش پایه همپایه شده است. سطح تسلیم مذکور صرفا یک سطح تسلیم تقریبی مهندسی بوده و علت در نظر گرفتن آن سهولت انجام محاسبات و نبود داده های تجربی عنوان شده است. واضح است که سطح تسلیم تابع شکل هندسی پایه است از این رو در این پایان نامه سعی شده است که رابطه اندرکنش برش- پیچش یک سطح لغزنده با اشکال هندسی مختلف به کمک روش اجزا محدود و با استفاده از نرم افزار آماده استخراج گردد تا با استفاده از آن به عنوان سطح تسلیم دایره ای به جای سطح تسلیم استخراجی باعث بر آوردهای متفاوت پاسخ سازه میشود به ویژه آن که بین پاسخهای جرم پایه ناشی از کاربرد سطح تسلیم دایره ای و نیز سطح تسلیم استخراجی بعضا اختلاف زیادی وجود دارد. همچنین برای بررسی پارامترهای موثر در پاسخ دینامیکی سازه نامتقارن لغزشی سازه در دو حالت مورد بررسی قرار داده میشود. در حالت اول سازه در یک جهت اصلی دارای خروج از مرکزیت است و در حالت دوم سازه در هر دو جهت اصلی خروج از مرکزیت دارد. در هر دو حالت با استخراج طیف پاسخ از پاسخهای تاریخچه زمانی اثرات پارامترهای موثر در پاسخ دینامیکی سازه نامتقارن لغزشی ضریب اصطکاک لایه لغزشی خروج از مرکزیت و نسبت جرم سازه اصلی به جرم پایه مورد بررسی قرار میگیرند.
کد نوشتار : 71894