سازمانها باید بتوانند به خوبی دریک محیط پرازتغییر وبا رقبا وشرکای تجاری گوناگون وسرسخت برای بقاوسودآوری ادامه حیات دهند. ولازمه این امراستفاده مفید ازاستراتژیها وابزارهایی مناسب ونوین می باشد.” مدیریت روابط با مشتری” به عنوان یک ابزارتوانمند به روزوهمچنین یک استراتژی مناسب به سازمان کمک می کندتا از مشتری مداری پلی به سوی اهداف سازمان بسازد. دراین پژوهش با استفاده ازروشهای آماری یک مدل جهت پیش بینی ارزش بالقوه مشتری کنونی ارائه خواهد شد وکاربرد آن درصنعت بیمه بررسی خواهد شد. برای انجام این پژوهش روش تحقیق پیمایشی مناسب دیده شد. جامعه آماری کلیه مشتریان سابق و حاضر بیمه رازی می‌باشند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده می‌باشد حجم نمونه با توجه به محدودیت‌های زمانی و امکانات تحقیق 370 نمونه می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق ما از طریق پرسشنامه کتبی جمع‌آوری گردید. پرسش‌نامه بر اساس مفاهیم اصلی تحقیق ساخته شده و استاندارد گردید. پرسش‌نامه در برگیرنده بخشهای مختلف مشخصات فردی و پرسش‌های نگرشی است. در هر بخش از پرسشنامه متناسب با ویژگی متغیر مورد نظر، سوالات باز، بسته و یا به صورت طیف مطرح شد و به صورت حضوری و مراجعه به افراد توسط خود آنها تکمیل گردید. تمامی فرضیه های تحقیق، مورد تائید آماری قرار گرفتند. رابطه بین ارزش بالقوه مشتری و سابقه خرید با 0.479 هزارم همبستگی، رابطه بین ارزش بالقوهمشتری و نیازمشتری با 0.434 هزارم همبستگی، رابطه بین ارزش بالقوه مشتری و درآمد مشتری با 0.462 هزارم همبستگی داشتند.
کد نوشتار : 322350