به طور کلی مالیاتها به دو دسته مالیات مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی می گردند. مالیات برارزش افزوده در واقع از نوع مالیاتهای غیر مستقیم بوده و مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف تولید و واردا تا مصرف از هر فعال اقتصادی به فعال دیگر انتقال می یابد. تا نهایتا به مصرف کننده نهایی منتقل و توسط وی پرداخت می گردد. مالیات برارزش افزوده به دلیل محاسن بسیار زیاد در اغلب کشورها به مورد اجرا گذاشته شده است و کشور ما نیز به دلایل مختلف بویژه در جهت افزایش منابع غیر نفتی، شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و عدم کارایی قوانین خاکم بر مالیاتهای غیر مستقیم اقدام به تصویب قانون مالیات برارزش افزوده می نماید. منصرف از مزایای فراوان سیستم مالیات برارزش افزوده قانون مربوطه واجد یکسری نواقص می باشد. از حیث مقاد قانونی: نرخ نازل مالیات، حجم بالای معافیتها، تجمیع مالیات و عوارض از معایب عمده آن بوده و از لحاظ اجرایی عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی و ایجاد فاصله مابین اجرا و تصویب از چالشهای قانونی موصوف محسوب می گردد. بنا به مراتب و علیرغم یکسری از کاستی ها در وضع و اجرای قانون با توجه به ضرورتهای اجرای سیستم مالیاتی مطروحه در نظام اقتصادی کشور به نظر می رسد با انجام اقداماتی نظیر مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی، آموزش و تبلیغات مناسب، اجرای سیاستهای بهینه پولی و مالی به منظور بستر سازیهای لازم، می توان به اجرای موفقیت آمیز سیستم مترقی مالیات برارزش افزوده در کشورمان امیدوار باشیم.
کد نوشتار : 149382