هدف از این تحقیق بررسی میزان اختلالات عاطفی رفتاری در میان دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج بود. آموزش و پرورش شهرستان کرج در حال حاضر شامل چهار ناحیه بود که سیصد و بیست هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این شهرستان به تحصیل اشتغال داشتند که از این تعداد هفتاد و نه هزار و پانصد دانش آموز در ناحیه یک آموزش پرورش مشغول تحصیل بودند. در سال تحصیلی 72-71 دو مدرسه ابتدایی ، دو مدرسه راهنمایی تحصیلی و دو دبیرستان بطریق مقطع ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و دبیرستان گزارش میگردد. پرسشنامه ای جداگانه برای هریک از مقاطع تحصیلی تهیه گردید. این پرسشنامه شامل دو بخش می شد بخش اول مربوط به جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل سوالاتی در مورد ارزشیابی اختلال سلوک، اضطراب جدایی، اضطراب مفرط، بیش فعالی همراه با کمبود توجه، بی اعتنایی مقابله ای و افسردگی براساس معیارهای R- III- DSMمیگردد بود. هرچند این بررسی نمیتواند بعنوان ملاک قاطعی جهت ارزیابی عاطفی-رفتاری دانش آموزان باشد اما میتواند بعنوان معیاری در تشخیص شرایط کلی موجود مورد استفاده قرار گیرد.
کد نوشتار : 54361