مشکل آلودگی محیط زیست بخصوص آلودگی هوا امروزه از بزرگترین مشکلاتی است که گریبانگیر انسان در شهرهای پرجمعیت شده است. هم اکنون بزرگترین معضل محیط زیست تهران آلودگی بیش از حد استاندارد هوای آن است. در این مطالعه شیوع سمپتومهای تنفسی در دانش آموزان اول تا پنجم دبستان در پاکترین منطقه آب و هوایی تهران و شهر بابل در پائیز 1378 مورد ارزیابی قرار گرفته است.آنالیز آماری نتایج پرسشنامه ها به شرح زیر به دست آمده است: 11% دانش آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنفسی سرفه که این نسبت در شهر بابل 8/1% بوده است. با توجه به P بدست آمده یک ارتباط معناداری بین شیوع تنفسی سمپتوم تنفسی سرفه و محل سکونت دانش آموزان می باشد. 7/3% دانش آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنفسی خس خس سینه که این نسبت در شهر بابل 8/1% بوده است. با توجه به P بدست آنده ارتباط معنی داری بین شیوع سمپتوم تنفسی خس خس سینه و محل سکونت دانش آموزان وجود نداشته است. 4/17% دانش آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنفسی خلط که این نسبت در شهر بابل 7/3% بوده است. با توجه به P بدست‌ آمده یک ارتباط معنی داری بیت شیوع سمپتوم تنفسی خلط و محل سکونت دانش آموزان وجود داشته است. 5/16% دانش آموزان آموزان واقع در منطقه پاک هوایی دارای سمپتوم تنگی نفس که این نسبت در شهر بابل 17/9% بوده است. نکته دیگر اینکه شیوع سمپتومهای تنفسی سرفه، خس خس سینه، خلط و تنگی نفس چه به تنهایی و چه با هم در دانش آموزان مذکر و مونث در هر دو منطقه اختلافی که از نظر آماری معنی دار باشد نشان نمی دهد. لازم بذکر است که 86/34% دانش آموزان منطقه پاک هوایی تهران و 6/15% دانش آموزان شهر بابل دارای سابقه سرماخوردگی مکرر بوده اند. خلاصه اینکه نتایج حاصل از این طرح تحقیقاتی نشان می دهد که شیوع سمپتومهای تنفسی در پاکترین نقطه آب و هوایی شهر تهران شایعتر و چنین واقعیتی لزوم اقدامات هرچه سریعتر مراکز مسئول را در کاهش آلودگی هوا نشان می دهد. و از طرفی یک هشدار برای جمعیتی است که در منطقه پاک هوایی تهران زندگی می کنند یا اینکه قرار است در آینده آن منطقه را جهت سکونت انتخاب کنند.
کد نوشتار : 54336