اشکال مختلف IHD توجیه کننده 60 الی 70 درصد از تمام مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای قلبی است و مهمترین عامل مرگ و میر در آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و در سال 1979 مسئول 600000 مورد مرگ ومیر در امریکا بوده است و نمایانگر 30% از کل مرگ و میرها در این میان MI مهمترین شکل IHD می باشد. هدف اصلی طرح بررسی میزان مرگ و میر در اثر انفارکتوس میوکارد در بیمارستان امیراعلم تهران به تفکیک سن و جنس بیماران د ر سالها 73 و 74 و مقایسه آنها با هم و نیز مقایسه میوکارد بود. طی این دو سال جمعا 1361 بیمار در CCU‌ بیمارستان امیر اعلم بستری شده بودند که 28 نفر از آنها پرونده شان پیدا نشد. و لذا از مطالعه حذف شدند از 1333 بیمار باقیمانده 358 نفر آنها دارای حداقل 2 تا از معیارهای انفارکتوس میوکارد بودند. میزان مرگ و میر در سال 1373 برابر با 1/18% و مرگ و میر در سال 1374 برابر با 1/7% بود (P<0.0001) مرگ و میر در افراد زیر 65 سال 2/10% و در افراد بزرگتر یا مساوی 65 سال 7/19% بود (P<0/016) در افراد فوت شده 50% آریتمی، 38% شوک کاردیوژنیک علت فوت بوده است. 28% آنها سابقه سیگار مثبت داشتند 28% سابقه هیپرلیپیدمی مثبت داشتند 24% سابقه دیابت ملیتوس داشتند 22% آنها دارای یک سابقه فامیلی MI در خانواده بودند. 34% آنها سابقه حداقل یکبار انفارکتوس قلبی را داشتند و 52% آنها سابقه هیپرتانسیون می دادند 14% آنها نیز سابقه ای از آریتمی داشتند. ار نظر محل انفارکتوس میوکارد بیش از همه Anteroseptal بود که شامل 28% افراد فوت شده بود سپس inferior wall با 18% بعد Anteroseptolateral با 12%، Anterior wall با 10% ، Anteroseptoinferior با 4% و بعد Anterior inferior و Anterior lateral هر دو با 2% بیماران فوت شده location انفارکتوس میوکارد در افراد فوت شده را مشخص می کردند. در 24% آنها هم محل انفارکتوس نامشخص بود.
کد نوشتار : 54317