شهر ترکیب پیچیده‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیست محیطی و... است، همین امر آموزش مفاهیم شهری و درک فرآیندهای شهری را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است. استفاده از چند رسانه‌ای‌های آموزشی مانند نرم‌افزار سیم‌سیتی در کنار دیگر ابزارهای آموزشی که هم اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌تواند در درک مفاهیم شهری مفید باشد. بازی سیم سیتی بازیکن را در نقش برنامه‌ریز شهر قرار داده و او را از طریق درگیر کردن با چالش‌های مختلف وادار به تفکر و تصمیم‌سازی کرده و از این طریق بطور ناخودآگاه آموزش‌های لازم را به دانشجو منتقل می کند، ولی آنچه اهمیت دارد استفاده صحیح و هدفمند از این نرم‌افزار است به همین منظور هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش بازی‌های آموزشی رایانه‌ای در آموزش دروس عملی و کارگاهی رشته شهرسازی می باشد. در این راستا پس از تعیین جایگاه نرم‌افزار سیم‌سیتی، شناسایی نرم‌افزارهای مرتبط با شهرسازی، قابلیت‌های آنها و بطور خاص قابلیت‌های سیم‌سیتی، پس از تعیین اهداف آموزشی، این بازی در کارگاه برنامه‌ریزی 2 به آزمون گذاشته شد. پس از جمع‌آوری شهرهای شبیه‌سازی شده دانشجویان و انجام مصاحبه، داده‌های جمع‌آوری شده توسط کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بازی سیم‌سیتی به دلیل محدودیت شبیه‌سازی رفتارهای انسانی نمی‌تواند شهرهایی با رویکرد شهر خلاق، آموزش دهنده، دوستدار کودک را شبیه سازی کند ولی در مقابل می تواند شهرهایی با رویکرد شهر سبز، شهر بدون‌کربن، شهر مبتنی بر حمل‌و‌نقل عمومی و شهر پیاده مدار را شبیه‌سازی کند و در خلال این شبیه‌سازی درک سیستم پویای شهر و تصمیمات بهم پیوسته نیروهای مختلف درگیر در شهر را برای بازیکن آسان‌تر کند، بعلاوه بازی سیم‌سیتی توانسته است در حیطه شناختی و عاطفی دانشجویان برنامه‌ریزی شهری دانشگاه هنر تهران اثر بخش باشد، البته میزان اثربخشی در مشارکت کنندگان مختلف متفاوت بوده است.
کد نوشتار : 272859