گنجاندن یا کنار گذاشتن زبان مادری دانش‌آموزان در کلاس‌های زبان انگلیسی موضوعی بحث برانگیز برای مدت‌های طولانی بوده است. در بافت‌های زبان بیگانه کلاس تنها مکان برای در معرض زبان خارجی قرار گرفتن است. با وجود این، زبان اول هویت، فرهنگ و دانش پیشینی است که شخص از آن‌ها برخوردار بوده و به فراگیری مفاهیم و زبان جدید کمک می‌کند. برخی مطالعات پیشین بر جنبه‌های مختلف رمزگردانی در محیط‌های آموزشی پرتویی هم در موافقت و هم در مخالفت با آن افکنده‌اند. از این رو، پژوهش حاضر در پی تعیین انواع و کارکردهای رمزگردانی به زبان‌های فارسی و کُردی توسط معلمان زبان انگلیسی در مؤسسات زبان‌های خارجه در شهر سنندج در غرب ایران است. بر اساس نتایج، میزان استفاده معلمان از رمزگردانی به طور کلی نسبتاً چشمگیر بود. کارکرد‌هایی همچون «می‌خواهم به سؤال دانش‌آموزان پاسخ دهم» و «می‌خواهم به گفته‌هایم جذابیت ببخشم» از جمله‌ی پرکاربردترین موارد بودند. همچنین مشخص گردید که متغییرهای جنسیت، سن، تجربه تدریس و مدرک تحصیلی تأثیری بر رمزگردانی معلمان ندارند. با این حال، تأثیر سطح مهارت دانش‌آموزان بر رمزگردانی معلمان چشمگیر و معنادار بود. مضاف بر این، میزان استفاده از رمزگردانی به کُردی بیشتر از فارسی بود. همچنین، از نظر رمزگردانی مردان بیشتر به کُردی گرایش داشتند تا فارسی در حالی که این وضعیت در مورد زنان عکس بود. می‌توان چنین نتیجه گرفت که معلمان از رمزگردانی به عنوان راهبردی به منظور برآوردن انواع کارکردها استفاده می‌کنند، اما کاربرد آن باید با در نظر گرفتن سطح مهارت دانش‌آموزان انجام گیرد. کلیدواژه‌ها: رمزگردانی، انگلیسی به عنوان زبان خارجی، کارکردها، معلم زبان انگلیسی، چندزبانگی