بنا به تعریف میزان مرگ و میر دوره شیرخواری عبارتست از تعداد مرگ در سال اول زندگی در هزار تولد زنده در همانسال. این مطالعه از نوع مقطعی و با هدف تعیین فراوانی مرگ و میر نوزادان در 24 ساعت اول پس از تولد و عوامل موثر بر آن در بین نوزادان زنده متولد شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در ماههای پائیز سال 1378 انجام گردیده است. با توجه به شیوع صفات مورد مطالعه حجم نمونه 1000 عدد برای این مطالعه در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه به شرح زیر است: در جمعیت مورد بررسی که 1220 مورد می باشد 27 مورد مرگ نوزاد در 24 ساعت اول پس از تولد رخ داده است که معادل 21/2% یا 1/22 در هزار می باشد. در مقایسه ارتباط متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل نتایج زیر بدست آمده است: درصد مرگ و میر نوزاد در 24 ساعت اول در مادران با اولین حاملگی بطرز معنی داری از لحاظ آماری از سایر گروهها کمتر بود. در گروه با سابقه مرده زایی و گروه با سابقه بیماری در کودک قلبی در گروه نوزادان با وزن هنگام تولد کمتر از 1500 گرم در گروه نوزادانی که پس از تولد احیا شده اند و یا گریه خودبخودی اصلا نداشتند در گروه نوزادانی که آپگار دقیقه اول کمتر از 4 داشتند نوزادانی که در 24 ساعت اول دچار سیانوز شدند گروه نوزادانی که دچار مالفورماسیونهای عمده مادرزادی بودند گروه نوزادان مبتلا به اریتروبلاستوز جنینی بطور معنی داری از لحاظ آماری بیشتر از سایر گروهها بود. از سایر نتایج جالبی که در این مطالعه بدست آمده است می توان به موارد زیر اشاره نمود: ارتباط بین تعداد حاملگی مادر و سن داخلی رحمی زیر 37 هفته، تعداد حاملگی و بروز مالفورماسیون های عمده مادرزادی از نظر آماری معنی دار گردید. در پایان باید گفت سعی ما بر این بود که با بررسی زایمانهای انجام شده در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران گامی در جهت تعیین فراوانی مرگ و میر نوزادان در 24 ساعت اول پس از تولد و شناخت عوامل موثر بر آن در میان نوزادان متولد شده در این بیمارستانها برداریم. گزارش این میزان و عوامل موثر بر آن می تواند جزء گامهای اولیه طراحی مطالعات وسیعتر در راستای تعیین شیوع مرگ و میر در 24 ساعت اول پس از تولد در سطح کشور و عوامل موثر بر آن باشد. بعلاوه آگاهی پرسنل پزشکی دست اندرکار مراقبت از مادران باردار و نوزادان از این یافته ها می تواند باعث تغییر عوامل موثر شده و از این میزان و در نهایت مرگ و میر شیرخواران زیر یکسال بکاهد.
کد نوشتار : 54262