در این پروژه ابتدا با استفاده از نرم افزار Aspen-Hysys واحد کت کراکر پالایشگاه آبادان شبیه سازی شده است. (البته لازم به ذکر است که هدف فقط شبیه سازی واحد نبوده است). سپس نتایج بدست آمده با اطلاعات واقعی واحد مقایسه گردیده است تا صحت شبیه سازی اطمینان به عمل آید. در نهایت موارد ذیل بررسی و نتایج آن گزارش شده است. • اثر خوراک های متفاوت در راندمان تولید محصولات واحد. • بررسی راندمان عملیاتی هنگام استفاده از کاتالیزور متفاوت. • اثرات پارامترهای مختلف عملیاتی جهت دستیابی به عملکرد بهینه واحد. • بهبود شرایط عملکرد واحد در حالت عادی عملیاتی.
کد نوشتار : 268671