از آن جا که امروزه هتل‌ها به‌عنوان یکی از عناصر رو به رشد برای توسعه مقاصد گردشگری مورد استفاده قرار می‌گیرند و صاحبان کسب و کارهای مرتبط با هتل نقش پررنگ‌تری می‌توانند به طور عمومی در راستای جذب بیشتر گردشگر به کشور یا منطقه و یا به طور خاص در راستای افزایش مشتریان خود بازی کنند. لذا هدف این مطالعه با توجه به اهمیت خوشه های استراتژیک در بخش خدمات، ارایه خوشه بندی از کیفیت خدمات در این حوزه است. استراتژی‌های کارکنان پاسخ‌گو وشایسته، سطح دلسوزی کارکنان، ظاهر، قابلیت اطمینان، کیفیت تجهیزات و امکانات و امنیت به‌عنوان ویژگی های اصلی خدمات در این حوزه در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق متشکل از 55 هتل و 47 هتل آپارتمان است. برای ارایه خوشه بندی از ابعاد شش گانه ویژگی های خدمات از تحلیل خوشه‌ای کای میانگین استفاده شد. همچنین برای نشان دادن اثربخشی روش مورد استفاده، از تحلیل تشخیصی چندگانه استفاده گردیده است. سه خوشه پیروان پاسخ‌گو، رهبران جذاب دلسوز و مطلوبین جذاب پاسخ‌گو شناسایی شدند که هر یک از این گرو‌ه‌ها بر روی ابعاد استراتژیکی مختلفی تأکید می‌کنند.
کد نوشتار : 250860