گسترش روز به روز استفاده از خدمات دولت الکترونیک و افزایش احساس نیاز به این خدمات در میان شهروندان به دلیل مسائل مختلف مثل ازدحام جمعیت، افزایش تعداد وظایف و کم شدن فرصت ها و... باعث شده است که کاربرد اینترنت و حضور در فضای مجازی از حالت یک سرگرمی و وسیله لوکس، تبدیل به نیاز جدی برای رفع امور روزانه شهروندان شود. به طوری که در گذشته ای نه چندان دور اینترنت و ارتباطات این بستر تنها برای استفاده های نظامی و علمی مورده بهره برداری قرار می گرفت؛ که با توسعه وب به معنای امروزی و گسترش تکنولوژی این استفاده وارد محیط های کوچک، سازمان ها و شرکت های خصوصی، خانه ها و در نهایت حریم شخصی افراد شد. به اعتقاد پژوهشگر استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک (هرچند بسیار کم و در سطوح ابتدایی) و آشنایی و توانایی آن ها در استفاده از این سرویس ها و به طور کلی فضای مجازی می تواند باعث افزایش سطح کیفیت زندگی شهری شود. از این رو این پژوهش نگاهی دارد به تاثیر استفاده از خدمات دولت الکترونیک بر کیفیت زندگی شهری شهروندان منطقه ده شهرداری شهر تهران. این پژوهش در ادامه با انتخاب دو مدل برای دریافت شاخص های استفاده از خدمات الکترونیکی و نیز کیفیت زندگی شهری، دست به تولید یک پرسشنامه محقق ساخته نمود و با توزیع آن در جامعه آماری به بررسی رابطه بین این دو متغیر پرداخت. همچنین رابطه این دو متغیر با توجه به متغیر میانجی تحصیلات نیز سنجیده شد و در نهایت آنچه از نتایج آزمون های آماری بدست آمد بیان گر ارتباط قوی بین استفاده از خدمات دولت الکترونیک و افزایش کیفیت زندگی شهری بود. که به تفصیل در فصل چهار و پنج آمده است.
کد نوشتار : 303630