در دنیای امروز با کم رنگ شدن مرزهای فرهنگی، جامعه ی ایرانی نیز در مقام جزئی از جامعه ی جهانی ، شاهد گرایش هایی به جنبش های نوپدید دینی است. لذا مطالعه ی هرچه بیشتر و بررسی ریشه ها و علل گرایش به این جنبش ها بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد. این رساله بر آن است تا از میان منابع و آثار موجود به بررسی، توصیف و شناخت شیطان پرستی به عنوان نمونه ای از این جنبش های نو پدید دینی در چهار چوب و با مولفه های علمی –پژوهشیِ معتبر در فضای دانشگاهی بپردازد. باید توجه داشت که در این پژوهش مجال بحث های شناختی و توصیفی بیش از مباحث نقدی است. پرسشی که همواره در این مبحث ذهن انسان را به خود معطوف می دارد این است که مبانی نظری و عملی این فرقه چیست ، جایگاه خدا، انسان، جهان و شیطان در آن چگونه است و اینکه این فرقه وام دارچه بنیان های فکری فلسفی، اجتماعی و روانی است . برای پاسخ به این سوال ها در ابتدا نهاد های دینی و جنبش های نو پدید دینی را به اختصار توضیح داده و سپس به ذکر صفات مشترک این نهضت ها پرداخته ایم. در ادامه پیشینه ی باور شیطان در عهدین و در قرآن مورد بررسی قرارگرفته وبه دنبال آن بستر های پیدایش شیطان پرستی در غرب و نیز آموزه های نظری و عملی مهم آن مورد تفحص قرار می گیرد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و توصیفی است. کلمات کلیدی: شیطان پرستی، انجیل شیطانی، کلیسای شیطان، آیین شیطانی و آنتوان لاوی.