معمولاً در سیستمهای قدرت الکتریکی با گذشت زمان، بار شبکه افزایش پیدا می‌کند و بهره‌برداران شبکه باید راهکارهای مناسبی را برای مواجهه با چنین شرایطی در نظر بگیرند. در این راستا، برنامه‌ریزی توسعه شبکه به عنوان راهکار ارائه می‌گردد. برنامه‌ریزی توسعه تولید یک برنامه‌ریزی بهینه‌سازی است که محل، ظرفیت، زمان نصب و نوع نیروگاه‌های جدید را تعیین می‌کند. در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال نیز تعیین می‌شود که چه خطوطی و به چه تعداد و در چه زمان‌هایی باید نصب شوند تا سیستم بتواند جوابگوی رشد بار در آینده باشد. دو برنامه‌ریزی فوق می‌توانند به صورت جداگانه و یا به فرم یک برنامه‌ریزی هماهنگ تولید و انتقال انجام پذیرد. در این رساله، ابتدا برنامه‌ریزی‌های توسعه تولید و توسعه شبکه انتقال به طور جداگانه مطرح می‌گردند و سپس برنامه‌ریزی پیشنهادی توسعه هماهنگ تولید و انتقال نیز اجرا می‌گردد. از نکات مهم روش پیشنهادی آن است که تمام برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته با در نظر گیری نامعینی ناشی از نیروگاه بادی و در محیط بازار برق انجام می‌شوند. در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، ابتدا مسئله از دید ریاضی به صورت یک برنامه‌ریزی بهینه‌سازی مقید و غیرخطی فرمول‌بندی می‌گردد. سپس مسئله ارائه‌شده با الگوریتم‌های بهینه‌سازی PSO و GA حل می‌گردد. همچنین برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال به طور همزمان با برنامه‌ریزی منابع توان راکتیو محلی انجام می‌پذیرد. همچنین در این مسئله، نامعینی ناشی از نیروگاه‌های بادی نیز لحاظ می‌گردد و روش شبیه‌سازی مونته کارلو برای مواجهه با نامعینی بکار می رود. در برنامه‌ریزی توسعه تولید نیز ابتدا مدل ریاضی مسئله فرمول‌بندی می‌گردد. این مسئله، یک برنامه‌ریزی بهینه‌سازی مقید، غیرخطی و ترکیبی عدد صحیح می‌باشد که با الگوریتم‌های بهینه‌سازی حل می‌گردد. برنامه‌ریزی توسعه تولید توسط شرکت‌های خصوصی یا GENCO ها انجام می‌پذیرد، لذا یک برنامه حداکثر سازی سود خواهد بود. این مسئله در دو سطح اصلی و فرعی انجام می‌شود. در ادامه، برنامه‌ریزی هماهنگ توسعه سیستم تولید و شبکه انتقال در بازار برق با در نظر گیری نیروگاه بادی ارائه می‌گردد. این برنامه‌ریزی همانند برنامه‌ریزی توسعه تولید، در دو سطح اصلی و فرعی صورت می‌پذیرد. در سطح فرعی، تمام GENCOها و TRANSCO ها برنامه‌ریزی‌های خود را به صورت جداگانه انجام می‌دهد. سپس در سطح اصلی، ISO قیدهای شبکه را بررسی کرده و در صورت نقض این قیدها سیگنالهای قیمت جدید را به سطح فرعی می‌فرستد. در این برنامه‌ریزی، یک روش جدید برای تعیین میزان تشویقی ISO ارائه‌شده است که می‌تواند در بازارهای برق واقعی به عنوان راهکار مناسبی در این زمینه بکار رود.