هدف اصلی این پژوهش بررسی ضرورت ایجاد خدمات مرجع مجازی کودک و نوجوان در پایگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از دیدگاه کاربران کودک و نوجوان عضو این کتابخانه و ارائه پیشنهادات مناسب می‌باشد. جامعه پژوهش حاضر اعضای پایگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان هستند که تعداد 100 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه شفاهی محقق ساخته‌ای است. برطبق یافته‌های پژوهش کاربران با سایت‌های مربوط به کودک و نوجوان آشنایی کمی دارند و از موتورهای جستجوی عمومی برای جستجوهای خود استفاده می‌کنند. هم‌چنین مشخص شد که با وجود آشنایی کاربران با مفهوم مرجع سنتی، آنها با مفهوم مرجع مجازی و نقش کتابدار در محیط مجازی آشنایی ندارند. فرضیه پژوهش مبنی بر تمایل کودکان هفت تا ده ساله به استفاده از خدمات گفتگوی اینترنتی تصویری و کودکان ده تا چهارده ساله به خدمات گفتگوی اینترنتی تایید شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر ضرورت ایجاد خدمات مرجع مجازی کودک و نوجوان در پایگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از دیدگاه کاربران کودک و نوجوان، کاملاً احساس می شود. اکثریت کاربران وجود فردی متخصص که در فضای مجازی، به سوالات درسی و غیردرسی آن‌ها، از طریق گفتگوی اینترنتی، گفتگوی اینترنتی تصویری و پست‌الکترونیکی پاسخ دهد، را ضروری دانسته-اند؛ و نسبت به ایجاد چنین بخشی در پایگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان بسیار استقبال نشان دادند.