هدف از این تحقیق تجزیه وتحلیل اجرای مدیریت ریسک و وضعیت دادخواهی در استخرهای سرپوشیده خصوصی ودولتی استان البرز بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی واز نظر نوع جمع آوری داده ها،میدانی است.جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران استخر های سرپوشیده استان البرز که تعدادشان 45 نفر بود وهمه آنها به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به ویژگی های فردی وعمومی ودیگری مربوط به مدیریت ریسک است که روایی آن توسط اساتید متخصص رشته تربیت بدنی تأیید وپایایی آن به روش آلفای کرونباخ تعیین شد (89 %= r).اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری در محل فعالیت مدیران استخر ها جمع آوری شد.برای تجزیه وتحلیل اجرای مدیریت ریسک در استخر از 6 شاخص مدیریت ریسک که شامل شاخص های بازرسی تسهیلات وتجهیزات ،نگهداری تسهیلات وتجهیزات ،ملاحظات پزشکی ،فرم های شرکت کنندگان ،آموزش شرکت کنندگان ووضعیت کارکنان بود استفاده گردید وبه منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون هایt-test ،ANOVA ،توکی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد تحلیل داده ها با نرم افزار spssv16 انجام گرفت ،نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد: بین سن مدیران استخرها و اجرای مدیریت ریسک آنها ارتباط معنی داری وجود ندارد . همچنین بین تجربه مدیران استخر ها با اجرای مدیریت ریسک آنها ارتباط معنی داری وجود ندارد .براساس نتایج تحقیق اجرای مدیریت ریسک در بین مدیران با مدرک تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد ومدیران با مدرک تحصیلی فوق لیسانس در اجرای مدیریت ریسک عملکرد بهتری داشتند.همچنین بین تعداد ناجیان غریق در هرسانس با میزان حوادث در استخر رابطه وجود دارد وهر چه تعداد ناجیان بیشتر بود تعدادحوادث هم کمتر بود و بین میزان رویداد حوادث در استخر ها با دادخواهی ها ارتباط معنی داری وجود دارد واستخر ها با تعداد حوادث بیشتر تعداد دادخواهی های بیشتری داشتند.همچنین بین تعداد حوادث ومیزان دادخواهی ها با اجرای مدیریت ریسک ارتباط معنی داری وجود دارد واستخر هایی که تعداد حوادث ودادخواهی آنها زیاد بود اجرای مدیریت ریسک مدیران آنها ضعیفتر بود.یافته های تحقیق نشان دادکه بین نوع مدیریت استخرها (خصوصی یا دولتی) در بازرسی تسهیلات وتجهیزات، نگهداری تسهیلات وتجهیزات ووضعیت کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد اما بین نوع مدیریت استخرها (خصوصی یا دولتی) در ملاحظات پزشکی، شاخص فرم های شرکت کنندگان و آموزش شرکت کنندگان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
کد نوشتار : 267853