هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس 5 ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ، 97% به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش استان و نمونه آماری شامل 173 نفر از معلمان ورزش (92 نفر زن و 81 نفر مرد) است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای جند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی، از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل برای تعیین و شناسایی عوامل و از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده هاو از آزمون‌های ناپارامتری خی دو و فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون و آزمون پارامتری t مستقل و آزمون پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنی داری آماری در سطح (0/05> p) تعیین شد. در ضمن تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان ورزش پنج عامل امکانات و تجهیزات، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، بعد روانی، تخصص معلمان و نظارت و ارزشیابی در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی تأثیرگذار هستند. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در بین زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود نداشته است که نشان می‌دهد تمام عوامل در بین معلمان زن و مرد اهمیت یکسانی دارد. بین سابقه و عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی تفاوت معنی دار وجود نداشت. این نشان از اهمیت یکسان این عوامل در بین معلمان با سابقه و کم سابقه داشته است. بین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی در بین معلمان با تحصیلات مختلف تفاوت معنی دار مشاهده شد و میانگین عامل نگرش و شناخت گروه های مختلف در معلمان کارشناسی ارشد بالاتر از معلمان کاردانی بود که نشان می‌دهد معلمان با تحصیلات بالاتر عامل نگرش را مهم‌تر دانسته و توجه به آن را در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی ارجح می‌دانند. عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت بدنی، طبق آزمون فریدمن به ترتیب تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، نظارت و ارزشیابی و امکانات و تجهیزات، الویت بندی شد. از آنجا که رسیدگی به تمام عوامل به منظور حل مشکلات تربیت بدنی به طور همزمان در مدارس امکان پذیر نیست، این الویت بندی به سیاست گذاران و برنامه ریزان درس تربیت بدنی کمک خواهد کرد تا سرمایه گذاری‌ها بر روی عواملی صورت پذیرد که اهمیت بیشتری دارند.