هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر دو الگوی منتخب تدریس تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی و یادگیری برخی مفاهیم ریاضی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی منطقه درودزن شهرستان مرودشت بود. نمونه تحقیق شامل 60 نفر از دانش‌آموزان پایه‌های دوم، سوم و چهارم مدارس ابتدایی فروغ دانش و شهید شریفی منطقه درودزن (سال تحصیلی 92-1391) بود که بصورت در دسترس در دو گروه 30 نفره تحت عنوان گروه الگوی سنتی رایج و گروه الگوی تدریس تلفیقی تربیت بدنی با ریاضی، همسان شدند.ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل آزمون‌های آمادگی جسمانی(بارفیکس اصلاح شده، خم شدن نشسته، دراز و نشست، دو540 متر) و آزمون‌ ریاضیات ایران کی مت بود که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون(12جلسه بعد) از هر دو گروه بعمل آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته‌ها از روش‌های توصیفی و روش‌های استنباطی از جمله آزمون کلموگروف‌ اسمیرنف برای توزیع طبیعی داده‌ها، آزمون لوین برای همگنی واریانس ها و آزمون اندازه گیری‌‌‌های مکرر در هر دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون هر دو الگو در هر سه پایه(دوم، سوم و چهارم) در متغیر آمادگی جسمانی تفاوت معنی داری وجود داشت (p≤0/05 ) و همچنین در متغیر یادگیری مفاهیم ریاضی تفاوت معنی داری وجود داشت (p≤0/05 ). بطوری که الگوی تلفیق تربیت بدنی با ریاضی بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از الگوی سنتی رایج بر این دو متغیر تاثیر داشت. بنابراین توصیه می‌شود در برنامه‌ریزی درس تربیت بدنی از الگوی تلفیقی بجای الگوی سنتی استفاده شود.