در پایان نامه مورد نظر به بررسی ظهور عینی نقش مایه خورشید در هنرهای تجسمی ایران و سیر تحول معانی خورشید و نمادشناسی و معنا شناسی خورشید در نهایت به تحلیل نقش خورشید در آثار شاخص هنرهای تجسمی ایران قبل از اسلام پرداخته شده است استفاده از نقش خورشید در آثار هنرهای تجسمی نمادهای نشان دهنده خورشید و تصویر این عنصر سماوی در دوره های مختلف از جمله موادی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است در این پایان نامه به بررسی جنبه های مختلف نماد خورشید در اقوام مختلف ارتباط آن با ادیان مذهبی به وجود آمدن کیش ها و آئین های خورشید پرست وسیر تحول آن تجلیات قداست خورشید پرستشگاه و خاستگاه خورشید پرستی و پرستش این عنصر از دیدگاه های مختلف وبررسی خورشید درایران باستان آئین مهر میترا فره ایزدی دین زرتشت و رابطه آن با خورشید و آتش و ابنیه های مذهبی مختلف در ایران و آئین روشنی و در آخر به بیان دقیق مفاهیم نقش خورشید و ارتباط آن با نمادهای مختلف از جمله انواع خورشید، رنگ زرد،گوی،چشم،نیلوفر،شیر،گاو،چرخ،گردونه خورشید،آتش،شاهین،گوی بالدار،گل آفتابگردان،شمسه،ماندالا و... مورد بررسی قرار گرفته است.
نمایه ها:
کد نوشتار : 272796