بررسی رابطه بین مدیریت سود و هزینه های تأمین مالی می تواند از جمله موضوعات قابل توجه در ادبیات مالی باشد، هدف از انجام این پژوهش بررسی عواملی نظیر هزینه های تأمین مالی که تاحدودی مدیریت سود را تحت‌الشعاع قرار می دهد، می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق تعداد 50 شرکت از صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته‌‍شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و قلمرو زمانی تحقیق شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 4 ساله بین سالهای 1390-1387 در نظر گرفته شده است. برای تعیین میزان مدیریت سود، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش های آماری همچون رگرسیون چند متغیره و تحلیل همبستگی و از آزمون چاو (آزمون F مقید) به منظور تعیین مدل تخمین مناسب و آزمون F استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار Eviews ، داده ها بصورت تلفیقی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، هر دو جزء از هزینه های تأمین مالی که شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد با مدیریت سود رابطه‌ی مثبت و معنی داری دارند. این بدان معناست که با افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی مدیریت سود افزایش می یابد و در نتیجه دستکاری سود توسط مدیران بیشتر انجام می پذیرد. کلید واژه ها: مدیریت سود، هزینه های تأمین مالی ، هزینه بدهی، هزینه حقوق صاحبان سهام