رطیل‌ها یکی از ارکان مهم، فون جانواران محیط زیست‌‌ خشک و نیمه خشک محسوب می‌شوند.راسته رطیل‌ها ازنظرتعدادخانواده‌ها، جنس‌ها و گونه‌هاششمینراستهمتنوععنکبوتیانمی‌باشد کهدرسرتاسرجهانبهجزء استرالیا،ماداگاسکار،قطب جنوب و جزایراقیانوس آرام پراکنده شده‌اند. مطالعاتاندک انجام شده بر روی این آرایه سبب شده که مقدار زیادی از آرایه‌شناسی، تبارشناختی، بوم-شناختی، و فیزیولوژی این آرایه به طور ناشناخته باقی بماند.راسته رطیل‌ها در ایران با پنج خانواده، 18 جنس و 67 گونه شناخته می‌شود. از آنجا که فون رطیل‌های ایران به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، احتمالمعرفی گونه‌ها و گزارش‌های جدید برای منطقه مورد مطالعهوجود دارد. بدینساندر این مطالعه تنوع گونه‌ای وتبارشناختی گونه‌های این راسته با استفاده از توالی ژن COXI(Mitochondrial Cytochrome C oxidase subunit1)در شمال شرق ایران بررسی و همچنین به بررسی کارآیی ژن COXIدر شناسایی گونه‌ها پرداخته شد.در این مطالعه 62 نمونه جمع‌آوری شده از منطقه شمال شرق ایران بر اساس مطالعات ریخت‌شناسی و مولکولی با استفاده از توالی ژن COXIمورد بررسی قرارگرفتند. در این پژوهشمطابق نتایج حاصل از بررسی‌های ریخت‌شناسی و مولکولی پنج خانواده، هفت جنس و شش گونه شناسایی و معرفی می‌شود. گونهKarschia mastigofera برای فون ایران گزارش جدید می‌باشد. همچنین گونه Galeodescaspiusو گونه Karschia persicaبرای شمال شرق ایران گزارش جدید می‌باشند.
کد نوشتار : 250596