در این تحقیق سعی شده است تا نسبت طول تاج آناتومیک به طول دندان در کلیشه های رادیوگرافی مورد بررسی قرار گیرد. برای نیل به این هدف از بین بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 80-1379 تعدادی بر حسب تصادف انتخاب شدند. از آنجایی که مطالعه حاضر تمام دنانهای موجود در نواحی مختلف فکین را شامل می شود لذا از هر ناحیه 5 دندان انتخاب گردید که جمعا شامل 70 دندان می شود. سپس طول تاج آناتومیک و طول دندان در رادیوگرافی و پس از کشیدن دندان روی نمونه اصلی بوسیله کولیس اندازه گیری شد و اندازه های بدست آمده توسط نرم افزار کامپیوتری Spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت که نتایج زیر بدست آمد: 1- یافته های تحقیق نشان می دهند که بین طول تاج آناتومیک به طول دندان نسبت ثابتی برقرار است که متوسط آن 5/2/02/1 می باشد. 2- یافته های تحقیق نشان می دهند که بین نسبت مذکور در رادیوگرافی با اندازه واقعی دندان تفاوتی وجود ندارد. 3- یافته های تحقیق نشان می دهند که بین اندازه دندان در رادیوگرافی با اندازه واقعی آن تفاوت وجود دارد. در واقع در رادیوگرافی بزرگنمایی مشاهده می شد که متوسط میان بزرگنمایی آن حدود 11/4 درصد است که حدود 96/0میلیمتر در هر دندان می شود. 4- با آنالیز رگرسیون رابطه بین اندازه واقعی دندان با طول رادیوگرافیک آن را می توان به صورت Y=-0/72+0/99 (X) نشان داد که در این فرمول Y اندازه واقعی و X طول رادیوگرافیک دندان می باشد.
کد نوشتار : 54714