به منظور شناسایی سازگاری ده رقم چمن آفریقایی با شرایط اقلیمی اصفهان یک آزمایش مزرعه ای (در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در محل پارک پیروزی خمینی شهر و برای بررسی اثرات میزان مختلف شوری آب آبیاری بر روی رشد، نمو، کیفیت و میزان جذب عناصر ده رقم چمن آفریقایی یک آزمایش گلخانه ای (به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار) در دانشگاه صنعتی اصفهان از تابستان 1381 به اجرا درآمد. ده رقم چمن آفریقایی به عنوان فاکتور اول و پنج سطح شوری (3/30، 93/6، 20/10، 80/14، 80/17، دسی زیمنس بر متر) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شده اند آزمایش بررسی میزان سازگاری ارقام مختلف چمن در منطقه اصفهان نشان داد که در تمام صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری بین ارقام وجود داشت. ارقام Tifway و Tifgreen بدلیل سرعت ریزوم و استولن دهی بالا، دارای سرعت استقرار و سرعت پوشش بسیار عالی بودند. ارقام Tifway, ISF2 و 3200w19-9 دارای میزان بالای سطح برگ، ارتفاع کل و وزن خشک کل بودند ارقام Tifgreen, Tifway و ISF2 نیز در پایان آزمایش میزان تراکم خود را به دلیل سازگاری با عوامل محیطی افزایش دادند. بررسی میانگین ماهیانه رنگ ارقام نشان داد که فقط در ماههای آذر و دی و بهمن رنگ نامناسب بود. بررسی میانگین سالیانه نشان داد که ارقام Tifgreen, IFS2 و 3200w19-9 دارای کیفیت رنگ بالایی بودند. بنابراین نتایج فوق نشان می دهد که رقم Tifway، سازگارترین رقم به شرایط اکولوژیکی اصفهان بود و بعد از این رقم، ارقام ISF2 و 3200w19-9 سازگاری اکولوژیکی خوبی نشان دادند. نتایج آزمای شمحتمل به شوری نشان داد که شوری در طول و پایان آزمایش سبب کاهش طول، تعداد و وزن خشک استولن، ارتفاع، وزن خشک برگهای سبز، برگهای زرد، ریشه، ضریب آلومتری وزنی و افزایش درصد سوختگی میشود اما بدلیل اثر متقابل شوری و ارقام، اثر شوری روی ارقام بسیار متفاوت بود. در بین ارقام مورد مطالعه در این آزمایش ارقام Midlawn, JP2, ISF1, Tifway و 3200w18-4 از نظر صفات کمی و کیفی برتر بودند. ارقام JP2 و Tifway از نظر وزن خشک برگهای سبز در تیمارهای بالای شوری نسبت به سایر ارقام برتری داشتند. همچنین ارقام 3200w18-4 و Midlawn از نظر میزان سطح برگ در سطوح بالای شوری برتری داشتند. نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی ارقام نشان داد که تحت تیمارهای شوری در بخش هوایی عناصر سدیم، کلر افزایش و پتاسیم کاهش داشت. بطوریکه ارقام متحمل دارای عناصر کلر و سدیم کمتر و پتاسیم بیشتر در اندامهای هوایی بودند. تنش شوری بر کیفیت رنگ ارقام مختلف در ماههای مختلف سال تاثیر گذاشت بطوریکه با افزایش سطح شوری درجه رنگ ارقام مورد آزمایش کاهش یافت. براساس میانگین ماهیانه در ماههای مرداد و دی، بترتیب بیشترین و کمترین رنگ، مشاهده گردید و براساس میانگین سالیانه، ارقام ISF2 و Tifdwarf بترتیب بیشترین و کمترین رنگ را داشتند.
کد نوشتار : 71887