تمامی جریان‌های حوزه مهندسی اعم از جریان‌های ساده دو بعدی تا موارد خیلی پیچیده‌تر، بالاتر از یک عدد رینولدز خاص ناپایدار می-شوند. با توجه به تأثیر جریان آشفته بر روی پارامترهای هیدرودینامیکی لزوم شناخت مکانیزم‌های منتهی شونده و تعیین موقعیت ناحیه گذار جریان و تبدیل به جریان آشفته کاملاً آشکار می‌باشد. به عنوان یک نمونه از مسائل مهم و پرکاربرد در زمینه مهندسی پزشکی و مهندسی بیومکانیک وقوع گرفتگی در عروق می‌باشد. وقوع گرفتگی در عروق ماهیت و طبیعت جریان پایین‌دست را به طور اساسی دچار دگرگونی می-کند. جریان در پایین‌دست گرفتگی وابسته به پارامترهای هندسی، درجه گرفتگی و عدد رینولدز جریان می‌تواند به جریان آشفته تبدیل شود. از منظر دینامیک سیالات، میدان جریان در داخل عروق دارای گرفتگی به سه ناحیه تقسیم‌بندی می‌شود، بدین صورت که از ابتدای ورودی لوله تا شروع جریان آشفته، جریان آرام می‌باشد. با شروع جریان آشفته تا شروع لایه‌ای شدن مجدد جریان، جریان آشفته و از شروع لایه‌ای شدن مجدد جریان تا پایین‌دست و خروجی لوله جریان آرام می‌باشد. تاکنون مدل آشفتگی زیادی ارائه شده‌اند، که هر یک برای رژیم‌های خاص جریان و حتی در ناحیه خاصی از میدان جریان معتبر و دقیق می‌باشند. در تمامی مطالعات عددی گذشته همواره از یک مدل آشفته و یا آرام برای شبیه‌سازی کل میدان جریان استفاده شده است، اما با توصیفی که از میدان جریان در بالا ارائه شده، این نوع شبیه‌سازی همواره با خطا همراه خواهد بود. در این پروژه با استفاده از روش حل ناحیه به ناحیه، به شبیه‌سازی میدان با توجه به رژیم جریان حاکم بر میدان پرداخته‌ شده است. شبیه‌سازی برای دو مدل گرفتگی متفاوت متقارن محوری و نامتقارن با 50% و 75% کاهش سطح مقطع برای اعداد رینولدزهای 500، 1000، 2000 انجام گرفته است. هدف از این مطالعه، شناسایی موقعیت‌های گذار جریان به جریان آشفته و لایه‌ای شدن مجدد جریان و بررسی میزان صحت آن با داده‌های تجربی و عددی موجود می‌باشد. نتایج به دست برای مدل متقارن محوری، حاکی از پیش‌بینی عالی پروفیل‌های سرعت محوری و تنش‌های برشی دیواره می‌باشد. با توجه به اینکه برای مدل نامتقارن هیچ‌گونه نتایج تجربی و عددی معتبر نمی‌باشد تنها به ارائه نتایج پرداخته شده است. به طور کلی با افزایش عدد رینولدز تا یک عدد رینولدز بحرانی طول ناحیه چرخش افزایش‌یافته و سپس با افزایش عدد رینولدز این مقدار کاهش می‌یابد. در نهایت شبیه‌سازی ناحیه به ناحیه برای مدل‌سازی در گرفتگی با هندسه متفاوت و متوالی و یا در جریان دارای گرفتگی انشعابات و یا مدل‌سازی سیستم هوایی در نای و یا جریان‌های گذرا همانند جریان روی بال هواپیما پیشنهاد می‌شود.