توربین بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم به علت مزایای قابل‌توجه، بخش زیادی از پژوهش‌های پیرامون استحصال انرژی الکتریکی از باد را به خود اختصاص داده است. این توربین توسط دو مبدل به شبکه متصل می‌شود. به منظور دست‌یابی به توان بیشینه مبدل سمت ژنراتور کنترل شده است. به علت متغیر بودن سرعت باد با زمان، عدم دسترسی مستقیم به برخی از حالت‌های سیستم، وجود نویزهای فرآیند و اندازه‌گیری و همچنین برش باد توسط پره‌های توربین که موجب اعمال ورودی غیریکنواخت به سیستم می-شود؛ استفاده از کنترل‌کننده تصادفی برای کنترل توان روش مناسبی است؛ به همین منظور در این پژوهش از یک کنترل‌کننده فیدبک بهینه‌ی تصادفی استفاده شده است. با توجه به اینکه سیستم تبدیل انرژی بادی یک سیستم غیرخطی است، از فیلتر کالمن توسعه‌یافته برای تخمین حالت‌های نویزدار استفاده شده و کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه با توجه به آن طراحی شده است. همچنین تخمین توسط فیلتر کالمن نیز صورت پذیرفته است و نتایج آن با نتایج فیلتر کالمن توسعه‌یافته مقایسه شده است. نتایج شبیه‌سازی بر روی توربین 5/7 کیلووات نشان می‌دهد که روش استفاده از کنترل‌کننده فیدبک بهینه‌ی تصادفی با تخمین فیلتر کالمن توسعه‌یافته، مقاومت مطلوبی در برابر نویز دارد و سیستم تبدیل انرژی بادی، توان الکتریکی مطلوبی را به شبکه انتقال می‌دهد.