بیماریهای ایسکمیک قلب مهمترین عامل مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای در حال توسعه و صنعتی می باشد. در این مطالعه بصورت توصیفی و مقطعی ظرف مدت 6 روز مراجعین به درمانگاه 13 آبان شهر ری بصورت سرشماری مورد مصاحبه قرار گرفتند حداقل سن 18 و حداکثر 74 سال بود. میانگین و نمای مطالعه شوندگان به ترتیب 4/30 و 25 سال بود. از نظر میزان تحصیلات به ترتیب فراوانی: ابتدایی یا نهضت 33% راهنمایی 26% دبیرستان 19% بیسواد 15% و دیپلم و بالاتر 7% بودند. از نظر وضعیت سکونت 47% بومی 46% مهاجردائمی و 7% مهاجر موقت بودند. 89% افراد مورد مطالعه به رادیو و 100% آنان به تلویزیون در منزل دسترسی داشتند. 83% افراد مورد مطالعه مونث و 17% مذکر بودند. در بررسی انجام شده ارتباط مشخص و معنی داری بین افراد مورد مطالعه و میزان آگاهی آنها یافت نشد. همچنین بین جنس افراد شغل آنان و سابقه ابتلا به بیماری قلبی و عروقی در خود آنان با میزان آگاهی شان و از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی ارتباط معنی داری یافت نشد. بین میزان تحصیلات افراد با سطح آگاهی شان ارتباط معنی داری دیده شد. بدین ترتیب که در حالیکه فقط 40% از بیسوادان سطح آگاهی خوبی داشتند در افراد دیپلمه و بالاتر سطح آگاهی خوب در 7/85% افراد دیده شد. بین وضعیت سکونت افراد با سطح آگاهی شان نیز ارتباط معنی داری وجود داشت میزان آگاهی مهاجرین موقت بطور واضح نسبت به افراد بومی و مهاجرین دائم کمتر بود. بدین معنی که در حالیکه 5/74% افراد بومی 2/52% افراد مهاجر دائم سطح آگاهی خوبی داشتند این رقم در مهاجرین موقت فقط 6/28% بود. بین دسترسی به رادیو تلویزیون و سطح آگاهی افراد نیز ارتباط معنی داری پیدا نشد.
کد نوشتار : 54682