پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و آینده نگر است که به منظور بررسی و مقایسه درمان و عود واژینیت کاندیدیابی با دو روش درمانی یک روزه قرص کلوتریمازول واژینال و سه روزه آن صورت گرفته است. تعداد واحدهای مورد پژوه ش80 نفر محاسبه گردیده است. جهت دستیابی به اهداف این پژوهش بیمارانی که خصوصیات مورد نظر برای شرکت در این مطالعه را دارا بودند و ابتلاء به بیماری در آنها به وسیله آزمایشات میکروسکوپیک و کشت به اثبات رسیده بود انتخاب گردیدند. به بیماران گروه یک روزه 500 میلی گرم قرص کلوتریمازول واژینال به صورت تک دوز داده شد و جهت بیمارن گروه سه روزه 200 میلی گرم قرص کلوتریمازول واژینال هر شب به مدت سه شب تجویز گردید. بیماران در هر گروه یک و چهار هفته پس از درمان پی گیری شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه برگه ثبت اطلاعات ترازو و وسایل آزمایشگاهی نظیر میکروسکوپ و محیط کشت بود. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از کامپیوتر از طریق نرم افزار SPSS و EPI انجام شده و از روشهای آمار توصیفی و آزمونهای تی کای دو فیشر ویلکوکسون و مک نمیار استفاده شده است. یافته های این پژوهش در 39 جدول و 38 نمودار خلاصه شده است. کلیه مشخصه های دموگرافیک و عوامل مستعد کننده احتمالی ابتلا به واژینیت کاندیدیابی در دو گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج یافته ها اختلاف یا ارتباط معنی داری بین دو گروه از نظر این عوامل نشان نمی دهد. در این پژوهش شدت علائم و نشانه های بیماری قبل از درمان و سپس یک هفته و چهار هفته پس از درمان در دو گروه مورد مقایسه گرفت که آزمون ارتباطی معنی داری را میان دو گروه از این نظر نشان نداد.
کد نوشتار : 54681