توسعة شگفت‌انگيز فناوري اطلاعات و گسترش آن به بازارهاي پول و بانكي جهان، علاوه بر تسهيل امور مشتريان بانكها، روشهاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون ساخته است. با اين تفسير تحقيق حاضر با هدف شناسايي و رتبه‌بندي عوامل تأثيرگذار بر رضايتمندي مشتريان در بانكداري تلفن همراه انجام يافته است. جامعه آماري اين تحقيق، شامل کلية مشترياني مي‌باشند كه از خدمات بانكداري تلفن همراه مديريت امور شعب بانك ملت منطقة 2 تهران استفاده مي‌نمايند كه نمونه‌اي به حجم 358 انتخاب و مورد تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تحليل همبستگي بين متغيرهاي تحقيق نشان داد كه؛ 1. کیفیت سیستم بانکداری تلفن همراه تأثیر مثبتی بر رضايتمندي مشتری می‌گذارد. 2. کیفیت اطلاعات بانکداری تلفن همراه تأثیر مثبتی بر رضايتمندي مشتری دارد. 3. کیفیت طراحی ظاهری بانکداری تلفن همراه تأثیر مثبتی بر رضايتمندي مشتری دارد. 4. عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان در بانك ملت (بانكداري تلفن همراه، کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت طراحی ظاهری) در سطح كاملاً مطلوبي قرار دارد.