هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری کاشان است و در این راستا هفت عنصر آمیخته بازاریابی خدمات شامل: محصول، قیمت، مردم، ترویج، شواهد فیزیکی، برنامه‌ریزی و مکان به‌عنوان ابعاد موضوع مطرح شد. پس از آن به جمع‌آوری اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه بین اساتید، مدیران، کارشناسان حوزه گردشگری و گردشگران و هم چنین مطالعات کتابخانه‌ای پرداخته شد. روش نمونه‌گیریتصادفی طبقه‌ای است و حجم نمونه 359نفر برآورد شده است. به‌منظورجمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته‌ای با 49 شاخص با مقیاس 4 گزینه‌ای که پایایی آن از طریق آلفای کرون باخ 96% محاسبه‌شده، استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمامی عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری در ارتقای جایگاه و توسعه صنعت گردشگری در شهرستان کاشان موثر است.
کد نوشتار : 314097