هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهره‌وری در سازمان منطقه آزاد قشم می‌باشد. در این راستا اهداف فرعی دیگری نیز دنبال شد. از جمله رابطه بین ایجاد این سیستم‌ها با کارایی و اثربخشی نیز مورد بررسی قرار گرفت .
کد نوشتار : 36239