پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون اعمال رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر، بعنوان یکی از مناسبترین رهیافتهای رهبری سازمانی، توسط مدیران کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز است . هدف اصلی این پژوهش مقایسه وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز در اعمال نقش مدیریت کیفیت فراگیر از دیدگاه مدیران و کارکنان است که در قالب سئوالات زیر مورد بررسی قرار گرفته است . 1 - تفاوت بین نگرش مدیران و کارشناسان در قالب اصول دینگ نسبت به کیفیت کنونی در کتابخانه‌های دانشگاههای شهر شیراز چگونه می‌باشد؟ 2 - تفاوت نگرش مدیران و کارشناسان در قالب اصول دمینگ نسبت به کیفیت مطلوب کتابخانه‌های دانشگاههای شهر شیراز چگونه می‌باشد؟ 3 - تفاوت نگرش مدیران نسبت به وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاههای شهر شیراز چگونه می‌باشد؟ 4 - تفاوت نگرش کارشناسان نسبت به وضعیت موجود و مطلوب کتابخانه‌های دانشگاههای شیراز چگونه می‌باشد؟ 5 - آیا تفاوت معناداری بین نظرات افراد در وضعیت موجود و مطلوب در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر وجود دارد؟ 6 - آیا بین نظرات مدیران و کارشناسان زن و مرد در وضعیت کنونی تفاوت معناداری وجود دارد؟ 7 - آیا بین نظرات مدیران و کارشناسان در وضعیت کنونی با توجه به مدارک تحصیلی(فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس ) تفاوت معناداری وجود دارد؟ . وضعیت موجود در این پژوهش عبارت است از میزان اعمال نقشهای مدیریت کیفیت فراگیر توسط مدیران در حال حاضر از دیدگاه کارشناسان و مدیران و وضعیت مطلوب میزان انتظارات کارشناسان از مدیران و همچنین دیدگاه خود مدیران در ایفای نقشها فرض شده است .
کد نوشتار : 39708