سرطان مثانه يکي از شايع ترين سرطان ها در دنيا مي باشد. در ايران نيز اين سرطان سومين سرطان شايع در بين مردان و دهمين سرطان شايع بين زنان مي باشد: در نتيجه انجام تحقيقات در مورد اين سرطان و يافتن مارکرهايي براي تشخيص زود هنگام سرطان و يا حتي براي درمان آن لازم و ضروري به نظر مي رسد. microRNA ها (miRNA ها ) RNA هاي کوچک غير کد کننده اي هستند که با خاموش کردن بيان ژن ها در سطح پس از رونويسي نقش بسزايي در اکثر فرآيند هاي سلولي از جمله تکثير,تمايز و مرگ سلولي دارند.يکي از miRNA هايي که در سال هاي اخير در مورد آن تحقيقات زيادي انجام گرفته خانوادهmiR-302 مي باشد که به صورت انحصاري در سلول هاي بنيادي جنيني بيان مي شود. در مورد نقش miR-302 در سرطان و اثر آن بر روي تومورزايي نتايج متناقضي درسال هاي اخير ارائه شده است. گروهي آن را براي تکثير و افزايش سلول هاي بنيادي سرطاني ضروري مي دانند اما گروهي ديگر آن را يک مهار کننده سرطان دانسته و حتي پيشنهاد مي کنند مي توان از آن به عنوان داروي ضد سرطان استفاده نمود. در اين تحقيق ابتدا سعي شد تا يک روش ساده و اقتصادي براي طراحي پرايمر اختصاصي و تکثير miRNA هاي مورد بررسي ارائه شود تا ديگر نياز به استفاده از پرايمر شرکت هاي خارجي که مستلزم صرف هزينه و وقت زياد بود نباشد. در ادامه نيز ميزان بيان يکي از اعضاي خانواده miR-302 در 30 جفت نمونه توموري و حاشيه توموري بررسي شد که نتايج حاکي از کاهش بيان معني دار آن در نمونه هاي توموري نسبت به حاشيه توموري بود (P<0.05). نکته ديگر اين تحقيق يافتن قطعه اي با شباهت زياد به توالي miR-302 در اينترون ژن HPSE2 بود که تحقيقات اوليه بيوانفورماتيکي روي اين توالي نشان دهنده وجود پتانسيل لازم براي تشکيل ساختار ثانويه و توانايي توليد miR جديد را در اين ناحيه نشان داد.
کد نوشتار : 231211