بررسی تاثیر بازی های رایانه ای برسلامت روان کودکان و نوجوانان می تواند به اجرای مداخلات پیشگیرانه و درمانی برای علایم سو روانی این قبیل بازی ها بر مخاطبین کمک کند. لذابررسی تاثیر بکار گیری بازی های رایانه ای برسلامت روان، بویژه کودکان، بسیار حائز اهمیت است تا از طریق آن بتوان به یافته های جدید تر وکار آمد تری هم در زمینه فناوری های نوین وهم در زمینه سلامت روان کودکان دست یافت. هدف ازاین پژوهش بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر بهداشت روان دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی (پایه سوم) مدارس شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس شهر تهران (تعداد95256) نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران ونمونه گیری به روش تصادفی ساده تعداد (897) دانش آموز (490) دانش آموز دخترو(407) دانش آموز پسر در این طرح پژوهشی شرکت داده شدند. ابزار تحقیق پرسش نامه سلامت روان وپرسش نامه محقق ساخته بود. پرسش نامه بین افراد توزیع ونظرات آنان جمع آوری گردید. پس ازجمع آوری اطلاعات، داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss ونمرات حاصل از آزمون باروش تحلیل واریانس یک راهه وضریب همبستگی کندال مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. سطح معنا داری آماری 95% در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در دانش آموزانی که به بازی های رایانه ای نمی پرداختند نسبت به دانش آموزانی که کم یا زیاد به بازی می پرداختند از نظر سطح سلامت روانی در همه ابعاد (پرخاشگری، افسردگی، اضطراب، حساسیت بین فردی، علائم جسمانی) درشرایط بسیار بهتری قرار داشتند. در میزان استفاده از بازی های رایانه ای وسطح سلامت روانی دانش آموزان فاکتور جنسیت تاثیر گذار بود، به این صورت که دانش آموزان پسر از سلامت روانی پایین تری برخوردار بودند. بین نظر والدین نسبت به بازی های رایانه ای با سطح سلامت روانی آنان به جز پرخاشگری رابطه معناداری وجود داشت. یعنی هر چه نظر والدین به سمت مخالف بازی های رایانه ای پیش رودمیزان سلامت روان در دانش آموزان افزایش می یابد.
کد نوشتار : 326541