پژوهش فرا روی همچنان که از عنوان آن بر می آید کوششی است برای بررسی و شناخت بیشتر ارتباط میان هنر نقاشی و هنر چیدمان و هدف آن شناسایی نقاشی هایی است که با رویکرد چیدمان ارائه می شود، همچنین آشنایی با جنبه های نوآورانه ی چیدمان در نقاشی معاصر وتحلیل و شناخت فضای نمایش در ارائه ی امروزین نقاشی، که با روش تحلیلی- توصیفی و مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است . هنر نقاشی مدرن با ورود هنرمعاصر در دهه ی 1960 به بعد بسیار تحت تاثیر قرار گرفت، همچنین در عصر حاضر، انتقال معنا به مخاطب اهمیت بیشتری یافته است. از این رو گاهی سنت دیرینه نقاشی به تنهایی پاسخگوی نیاز هنرمند نمی باشد، نتیجه این که هنرمندان مطرح در این زمینه با تلاش برای در هم شکستن سنت های دیرین هنری و ارائه فضایی تازه به شناخت عواملی تازه از ارائه اثر هنری نائل آمده اند، حتی در مواردی تعدادی از هنرمندان معاصر بر این باورند که گاهی یک شیء می تواند جایگزین یک تابلوی نقاشی باشد.
کد نوشتار : 266276