تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت برنامه های آموزشی با کارآفرینی و موفقیت شغلی کارکنان شرکت بالان صنعت شهر شیراز انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت بالان صنعت شهر شیراز تشکیل دادند که مشتمل بر 70 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار تحقیق شامل 3 پرسشنامه کیفیت برنامه آموزشی ، کارآفرینی و موفقیت شغلی بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد، و در سطح استنباطی از (ضریب همبستگی) و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد کیفیت برنامه آموزشی (آموزش قبل از اشتغال) با ابعاد کارآفرینی و موفقیت شغلی رابطه معنی‌داری وجود نداشت و فقط بین بعد هدف کیفیت برنامه های آموزشی با بعد پشتکار کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین به علت عدم وجود رابطه معنادار بین ابعاد کیفیت برنامه‌های آموزشی با ابعاد کارآفرینی و موفقیت شغلی رگرسیون قادر به پیش بینی نمی باشد. تنها بعد هدف کیفیت برنامه های آموزشی قادر به پیش بینی بعد پشتکار کارآفرینی بود.
کد نوشتار : 313225