هدف از تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی در بین کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس بوده که با روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس می باشد و نمونه آماری پژوهش که به شیوه تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب گردیدند. نمونه ای با حجم 150 نفر به شیوه تصادفی ساده از بین کارکنان عملیاتی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها از سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون، ساختار سازمانی(ورعی) و فرهنگ ایمنی( ارقامی) استفاده گردید.جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی با فرهنگ ایمنی رابطه مستقیم معنی داری دارند و شدت رابطه فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی از شدت رابطه ساختار سازمانی با فرهنگ ایمنی بیشتر است. تمامی ابعاد فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی رابطه مستقیم معنی داری دارند که از بین ابعاد فرهنگ سازمانی رسالت بیشترین شدت رابطه را با فرهنگ ایمنی دارند. از بین ابعاد ساختار سازمانی سنجش رسمیت و سنجش میزان تمرکز یا عدم تمرکز در تصمیم گیری ها با فرهنگ ایمنی رابطه مستقیم معنی داری دارندکه رسمیت بیشترین شدت رابطه را با فرهنگ ایمنی دارد. فرهنگ سازمانی به طور معنی داری قادر به پیش بینی فرهنگ ایمنی می باشدکه از بین ابعاد فرهنگ سازمانی، رسالت پیش بین قوی تری برای فرهنگ ایمنی می باشد . بین ابعاد ساختار سازمانی سنجش رسمیت و سنجش میزان تمرکز یا عدم تمرکز در تصمیم گیری ها به طور معنی داری قادر به پیش بینی فرهنگ ایمنی می باشد. که سنجش رسمیت پیش بین قوی تری برای فرهنگ ایمنی می باشد.
کد نوشتار : 295134