هدف این پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و جهت گیری مذهبی با شادکامی بود.روش پژوهش از نوع همبستگی بود . جامعه آماری 120 نفر دانش آموزان پیش دانشگاهی مدارس دخترانه شهرستان فراشبند بود که به طور سرشماری در این پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه های شادکامی آکسفورد(1989)، جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی آلپورت و راس (1967) و پرسشنامه ویژگی های شخصیت کاستا و مک کرا(1985) با پنج عامل برون گرایی،انعطاف پذیری،مسئولیت پذیری،گشودگی به تجربه و روان رنجورخویی را تکمیل کردند .سپس داده ها توسط برنامه SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین بعد شخصیتی برون گرایی ،انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با شادکامی رابطه مثبت معنادار و بین روان رنجورخویی و شادکامی رابطه منفی معنادار وجود دارد . نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از بین ویژگی های شخصیت تنها برون گرایی به صورت مثبت و روان رنجورخویی به صورت منفی قدرت پیش بینی کنندگی شادکامی را به طور معنا دار داشتند.همچنین نتایج نشان داد بین جهت گیری مذهبی درونی و شادکامی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و جهت گیری مذهبی درونی قادر است به طور مثبت و معنادار شادکامی را پیش بینی نماید.در این پژوهش رابطه معناداری بین جهت گیری مذهبی بیرونی و شادکامی مشاهده نشد.از نتایج این پژوهش می توان برای پژوهش هایی بعدی در زمینه شکل گیری شخصیت ، شادکامی و جهت گیری مذهبی در میان جوانان استفاده کرد.
کد نوشتار : 313120