نارسایی مزمن کلیه به نارسایی غیرقابل برگشت کلیه اطلاق می گردد که بع علت عوارض معلولیت های فراوانی دارد هر ساله بسیاری از تختهای بیمارستانهای داخلی را اشغال می کند. از نظر شیوع در کل دنیا از هر 1000000 نفر 50 تا 60 نفر مبتلا به نارسایی مزمن کلیه هستند. طول عمر 5 ساله در افرادی که همودیالیز می کردند در کل 70% است. شایع ترین علت مرگ در بیماران با نارسایی مزمن کلیه در بخری رفرانس ها عفونت و در برخی رفرانس ها عوارض قلبی عروقی ذکر شده است اما در کل عارضه قلبی عروقی و عفونت از علل بسیار شایع مرگ و میر در این بیماران است که هماره باید مورد توجه قرار گیرد. در این مطالعه که طول عمر این بیماران از زمان شورع دیالیز تا مرگ بررسی شد تمام آنها طول عمر زیر سه سال داشتند به طور یکه تنها دو نفر از آنها به ترتیب طول عمر 26 و 28 ماه داشتند و بقیه زیر 24 ماه عمر نمودند. از نظر علت مرگ عفونت ها 26% علت مرگ را تشکیل میدهد و انفاراکتوس میوکارد از نظر شیوع در رده بعدی یعنی 21% علت مرگ را تشکیل میدهد و بقیه علت حوادث عروقی مغز انسفالوپاتی اورمیک ادم حاد ریه تشکیل می دهند.
کد نوشتار : 54602