از زمانهای گذشته پدیده کودک‌آزاری در جوامع انسانی یکی از مسائل مورد بحث افراد عامی و متخصص بوده و شواهد و منابع مکتوب فراوانی در این مورد در دسترس می‌باشد، کودک‌آزاری در تمام طبقات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگهای مختلف گزارش گردیده است . اما بطور کلی می‌توان گفت ، عوامل شخصیتی و تعامل بین رفتارهای مادر و کودک که ممکن است ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا عوامل دیگر باشد در این زمینه نقش اصلی را داشته باشند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که نیازهای روانی، عدم رشد و بلوغ روانی، اختلالات شخصیت ، اختلالات خلقی و اختلالات مربوط به تفکر و ادراک از یک طرف و چگونگی الگوی تعاملی بین مادر و فرزند از طرف دیگر، می‌تواند در بروز پدیده کودک آزاری و بی‌توجهی به کودک نقش مهمی داشته باشد.
کد نوشتار : 34984